لیست اخبار صفحه :1
دوره آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام در رودبار جنوب
در راستای آشنایی با بیماری مشترک بین انسان و حیوان صورت پذیرفت؛

دوره آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام در رودبار جنوب

دوره آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام با حضور کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان رودبارجنوب در روستای عباس آباد یاراحمدی این شهرستان برگزار شد.

دوره آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام در جیرفت
در راستای آشنایی با بیماری مشترک بین انسان و حیوان صورت پذیرفت؛

دوره آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام در جیرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان، دوره آموزشی آشنایی با بیماریهای مشترک بین انسان و دام با حضور کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان جیرفت در روستای ساغری این شهرستان برگزار شد.

لینک کوتاه